Trong phần 1, mình đã giới thiệu một cách tổng quan về các loại Web Workers và ứng dụng của nó. Trong phần tiếp theo này, mình sẽ giới thiệu kĩ hơn về Dedicated Worker (DW) thông qua ví dụ cụ thể.

Javascript là một ngôn ngữ single-threaded. Trên web browser, mỗi cửa sổ hoặc mỗi tab chỉ có 1 luồng xử lý duy nhất. Trở ngại của single-thread trên browser đó là khi code đang được thực thi, bạn sẽ ko thể làm gì khác, UI của bạn sẽ bị khoá cứng.