Chia sẻ với mọi người tuỳ chọn cá nhân hoá git của mình