Grunt và Gulp, 2 task runner rất phổ biến, chắc đã quá quen thuộc và trở thành một phần với ai làm việc nhiều với Javascript rồi. Tuy nhiên bạn đã bao giờ gặp khó khăn với chúng và nghĩ đến việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào chúng và quay trở lại dùng npm package nguyên thủy chưa?