Một số cách để tái sử dụng / giảm thời gian tạo mock trong unit test khi làm việc với Angular