Trong phần 1, mình đã giới thiệu một cách tổng quan về các loại Web Workers và ứng dụng của nó. Trong phần tiếp theo này, mình sẽ giới thiệu kĩ hơn về Dedicated Worker (DW) thông qua ví dụ cụ thể.